Nieuws en Wetgeving over Piercings en Tattoos

Versier je lichaam, oftewel doe gewoon wat je leuk vindt ! deel 2
Henna
Permanente Make-up of Micropigmentation
Je gebit versieren
Nieuws en Wetgeving over Piercings en Tattoos
Christen ( willen ) zijn en Piercings dan?..
Versier je lichaam met Piercings
Dermal Anchor Piercing
Scalpelling en Stretching
Pocketing
Contact

gggdamsterdam.gif

Ik besef terdege, dat onderstaande artikelen, saaie leesstof kan zijn.
 
Het is informatie voor zowel de client, als de Piercing en / of Tatoeage-artiest.
 
Toch na het lezen, weten bovengenoemde partijen precies waar ze staan.
Dat is de reden, waarom ik er toch maar toe overgegaan ben om de wetgeving te publiceren.
 
Ik zet er wel een muziekje bij om het toch nog een beetje op te vrolijken.
 
Ken je Vittorio Grigolo?
Nee?
Nou, wellicht wel:  Il Divo.
Nou Vittorio staat kwalitatief / zangtechnisch net een treedje hoger.
 
Zet de muziek maar niet te hard, maar zo lekker op de achtergrond.
 
 

vittorio1.jpg

   Vittorio Grigolo / Tu sei

De Telegraaf van woensdag 19 april 2006 meldt: 
Toch leeftijdgrenzen voor piercings
DEN HAAG - Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) is toch bereid wettelijke leeftijdgrenzen voor piercings en tatoeages in te stellen. Dat zei hij woensdag tijdens een debat met de Tweede Kamer in reactie op een voorstel van de VVD. Eerder zag hij daar geen brood in.

Kamerlid Van Miltenburg (VVD) wil het aanbrengen van piercings of tatoeages bij kinderen onder de zestien wettelijk strafbaar maken, tenzij het kind ouder is dan twaalf en is vergezeld van een ouder of voogd. Hoogervorst is bereid de kwestie met zijn collega Donner van Justitie te bespreken, maar wil een uitzondering maken voor gaatjes in oorlellen.

Een Kamermeerderheid wil wel leeftijdgrenzen, maar is verdeeld over de vraag welke leeftijden moeten gelden. Het CDA wil een genuanceerdere regeling waarbij gekeken wordt naar de verschillende soorten piercings en wat de medische gevolgen zijn bij verschillende leeftijden. Zo vinden de christendemocraten een kind van twaalf te jong voor een navelpiercing, ook als de ouders het goed vinden.

Hoogervorst wil verder een vergunningenstelsel voor tatoeage- en piercingshops in het leven te roepen. Ook schoonheidsspecialisten en juweliers zouden onder die regeling moeten vallen, tenzij ze alleen gaatjes in oorlellen prikken. Voor semipermanente make-up of het prikken van gaatjes in het kraakbeen van een oor hebben zij wel een vergunning van de minister nodig. De GGD-en moeten de vergunninghouders controleren op grond van nog door de minister vast te stellen hygiŽnerichtlijnen.

De VVD en het CDA zouden liever zien dat de minister de branche zelf een code laat opstellen. Volgens Hoogervorst leent de branche zich niet voor zelfregulering. Daar is de organisatiegraad van de sector te laag voor. Slechts 65 procent van de ongeveer vierhonderd tatoeage- en piercingshops zijn momenteel lid van de Nederlandse Bond voor TatoeŽerders (NBT), hield hij de Kamer voor. Het CDA legt zich daarbij neer.

De PvdA vroeg de minister ook regels op te stellen voor mensen die tatoeages verwijderen. Hoogervorst vindt dat niet nodig. Beunhazen die schade veroorzaken, zijn strafbaar omdat ze zich schuldig maken aan mishandeling.

Hieronder Minister Hans Hoogervorst in 2006.
Hij zal geen minister meer zijn in 2007, zie ministersploegfoto beneden.

hoogervorst.jpg

 
Vervolg op bovenstaand bericht: 22 juni 2006
 

Op welke leeftijd mag je een piercing of tatoeage nemen?

 

informatie : Postbus 51

 

Het gaat hier om voorgenomen beleid. De ingangsdatum is niet bekend. De inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. Tijdstraject: het voorstel tot wijziging van de Warenwet ligt bij de Tweede Kamer ter behandeling.

 

Momenteel is er (nog) geen leeftijdsgrens voor piercing en tatoeages.

Na overleg met de Tweede Kamer op 22 juni 2006 is door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toegezegd te bezien op welke wijze een leeftijdseis kan worden gesteld voor het tatoeŽren en piercen van jongeren. Dat kan door opneming van een daartoe strekkende bepaling in de Warenwet. Er is een concept gemaakt voor een nieuw artikel (nr. 24) in de Warenwet. De strekking van het nieuwe artikel is:

Lees verder bij >>>>>

  Vittorio Grigolo / Fuerte
 
Klik maar aan. ( heb je het vorige lied al gestopt? Dat moet wel eerst gebeuren hoor)

vittoriocd1a.jpg

Lees verder>>>>>
 

1-

dat er onder de twaalf jaar, afgezien van het aanbrengen van een piercing in de oorlel, een absoluut verbod komt op het piercen en tatoeŽren van kinderen;

 

2-

boven de zestien zijn kinderen vrij te beslissen over het laten aanbrengen van een tatoeage of piercing;

 

3-

in de leeftijd tussen de twaalf en zestien jaar, mag een tatoeage of piercing bij een kind slechts worden aangebracht indien de ouders daarmee instemmen. Zij moeten daarvan blijk geven door hun kind naar de tatoeage- of piercingshop te vergezellen. Op dat uitgangspunt kan bij algemene maatregel van bestuur een uitzondering worden gemaakt. Uitgangspunt bij de invulling van die uitzonderingsgevallen zullen de GGD-richtlijnen zijn. Deze richtlijnen staan ook bekend als de hygiŽnerichtlijnen van het Landelijk Centrum HygiŽne en Veiligheid (LCHV). Het zal daardoor bijvoorbeeld niet zijn toegestaan een piercing in het geslachtsdeel aan te brengen bij een kind dat jonger is dan zestien jaar.

 

Intrekking vergunning
De wijziging van de Warenwet maakt het ook mogelijk dat bij algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald dat de vergunning van de ondernemer niet alleen kan worden ingetrokken wanneer hij de hygiŽneregels overtreedt, maar ook wanneer hij in strijd met de leeftijdsbepalingen, zijn diensten aanbiedt aan jeugdigen.

Looptijd van verleende vergunningen
In de lagere regelgeving zal worden vastgesteld dat de vergunningen voor een periode van twee jaar worden verleend. Na een periode van twee keer twee jaar, zal die termijn worden gesteld op drie jaar. De voorgestelde wijziging leidt er tevens toe dat schending van de leeftijdsregels als beboetbaar feit wordt opgenomen in het Warenwet besluit bestuurlijke boeten. Dat heeft tot gevolg dat kleine schendingen, die te licht zijn om met het zware middel van het intrekken van een vergunning af te doen, toch doeltreffend kunnen worden afgestraft

Zijn er hygiŽnevoorschriften voor het zetten van tatoeages en piercings?

Er zijn hygiŽnevoorschriften opgesteld door het Landelijk Centrum HygiŽne en Veiligheid (LCHV) voor cosmetische tatoeage en permanente make-up. Deze richtlijn is nog niet wettelijk vastgelegd. De hygiŽnische voorschriften ten aanzien van het zetten van tatoeages en permanente make-up, alsmede bij het aanbrengen van een piercing, zullen in de toekomst worden vastgelegd in de Warenwet.

De GGD wordt aangewezen als toezichthouder op het hygiŽnisch handelen. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert of een tatoeŽerder of piercer in het bezit is van een verplicht GGD-rapport. Zo niet dan volgt een sanctie. Ook als er wel een rapport kan worden overlegd, maar daarin staat een groot aantal tekortkomingen, kan de VWA sancties opleggen.

Optreden tegen onjuist verwijderen van tatoeages
Het verwijderen van tatoeages staat sinds de uitzending van Tros Radar in de belangstelling. Vooral de vraag bij wie gedupeerden de schade kunnen verhalen als het verwijderen gezondheidsschade oplevert.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de VWA kunnen niet optreden tegen personen die tatoeages verwijderen op grond van de Wet Big, de Warenwet of de Wet op de medische hulpmiddelen (WMH). Wanneer bij het verwijderen van een tatoeage schade aan de gezondheid ontstaat, valt dit onder het Wetboek van Strafrecht (mishandeling). Als u schade door het weghalen van een tatoeage hebt ondergaan, kunt u naar de politie gaan om aangifte te doen van mishandeling of misleiding. Daarnaast kunt u naar de rechter gaan op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad.

Wet Big, Warenwet of WMH
De huidige wetgeving biedt geen mogelijkheid om gemaakte schade door ondeskundig handelen of verkeerd gebruikte apparatuur op te leggen:

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet Big). Deze wet is van toepassing op het beroepsmatig verrichten van handelingen die tot doel hebben de gezondheid van een persoon te bevorderen of te bewaken. Het verwijderen van tatoeages dient geen gezondheidsdoel;

 

de Warenwet biedt geen basis voor het stellen van eisen aan de ervaring, vaardigheid of opleiding van de tatoeŽerder of piercer. Iedereen mag tatoeŽren als hij zich maar houdt aan de eisen die worden gesteld aan de kleurstoffen en aan de in voorbereiding zijnde hygiŽnevoorschriften met betrekking tot het aanbrengen van die kleurstoffen. Het stellen van eisen aan de deskundigheid van degene die zich bezig houdt met het verwijderen van tatoeages hoort niet thuis in de Warenwet;

 

als er apparatuur wordt gebruikt bij het verwijderen van tatoeages waarvoor die apparatuur niet is bedoeld, dan is er sprake van oneigenlijk en ondeskundig gebruik. De medische apparatuur valt onder de Wet op de medische hulpmiddelen. Deze wet stelt kwaliteitseisen aan medische apparatuur maar geen deskundigheidseisen aan de gebruiker van deze apparatuur.

 

Deze informatie komt van: Postbus 51, een Kamerbrief uit de 2e kamer in Den Haag en GGD Nederland.

 

ministersploeg2007.jpg

Hierboven de ministersploeg in 2007.
 

Nieuwe wetgeving per 1 juni 2007
 
Warenwetbesluit tatoeŽren en piercen
met ingang van 1 juni 2007 van kracht

Landelijk Centrum HygiŽne en Veiligheid
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
Tel: 020 555 5415
Fax: 020 555 5671

HygiŽnevoorschriften voor tatoeŽren en piercen
Achtergrond
De populariteit van tatoeages en piercings is de laatste jaren in brede groepen van
de samenleving toegenomen. In Nederland hebben naar schatting 840.000
personen van 12 jaar en ouder (6 %) ťťn of meerdere tatoeages en 5,1 miljoen
personen van 12 jaar en ouder (37 %) ťťn of meerdere piercings (C. Stam en W.
Schoots, Tatoeages en piercings, een analyse van OBiN-gegevens, Stichting
Consument en Veiligheid, april 2005). Bij tatoeages moet ook worden gedacht aan
cosmetische tatoeages. Deze cosmetische tatoeages zijn onder te verdelen in
enerzijds permanente make-up (PMU), zoals het aanbrengen van lipcontouren,
eyeliners en wenkbrauwen, en anderzijds het camoufleren van huidaandoeningen,
zoals littekens en hyperpigmentatie. Ook bij postoperatieve reconstructies speelt
tatoeŽren een steeds grotere rol. Het tatoeŽren van een tepel na een
borstreconstructie is een bekende behandeling.

Veiligheid van tatoeagekleurstoffen
In september 2001 heeft de Keuringsdienst van Waren (KvW) een onderzoek
uitgevoerd naar de chemische en microbiologische veiligheid van kleurstoffen die
worden gebruikt in tatoeageshops en schoonheidssalons. Hieruit bleek dat in 18 %
van de genomen kleurstofmonsters sprake is van microbiologische besmetting en
eveneens in 18 % van de monsters werden carcinogene aromatische aminen
aangetroffen. Deze resultaten zijn de aanleiding geweest voor de totstandbrenging
van het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen. In september 2003 is dit besluit in
het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2003, 342). Het besluit stelt eisen aan de
microbiologische en chemische veiligheid van kleurstoffen die gebruikt worden bij
het aanbrengen van tatoeages en permanente make-up (PMU). Het onderzoek van
de KvW wees echter ook uit dat de werkwijze (gebrek aan hygiŽne) een bepaalde
rol speelt in de besmetting van de kleurstofmonsters. In het advies van de Raad
van State over het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen (advies van 14 juli 2003,
nr. W13.03.0152/III) signaleert de Raad dat het besluit zich alleen richt op het
verhandelen van de kleurstoffen, terwijl de werkwijze een bepaalde rol speelt in de
besmetting van de kleurstofmonsters. De Raad meent dat hygiŽnisch werken zo
snel mogelijk gereguleerd moet worden. Hij adviseert daarvoor een wettelijke
grondslag te creŽren. Het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen is destijds in het
Regulier Overleg Warenwet (ROW) besproken. Tijdens dit ROW kwam naar voren
dat het belang van hygiŽnisch werken bij tatoeŽren en piercen zeer groot is. Met
het van kracht worden van het Warenwetbesluit tatoeŽren en piercen wordt het
hygiŽnisch werken wettelijk geregeld.

HygiŽnisch werken bij tatoeŽren en piercen
HygiŽne is zowel bij het aanbrengen van tatoeages als bij het aanbrengen van
piercings van groot belang. OnhygiŽnisch werken brengt zowel bij piercen als
tatoeŽren ernstige gevaren voor de volksgezondheid met zich mee (infecties,
hepatitis B en C en HIV). Gezien de ernst van de gezondheidseffecten is preventie
noodzakelijk. Ten aanzien van het hygiŽnisch werken bij het aanbrengen van
tatoeages en piercings is het van belang dat er landelijk overal dezelfde
hygiŽnevoorschriften in acht worden genomen. Tot voor kort werd in een enkele
gemeente (zoals Amsterdam) in een gemeenteverordening bepaald dat
ondernemers zich dienden te houden aan de hygiŽnevoorschriften vastgesteld door
de gemeente (raadsbesluit van 13 mei 1987, nr. 800, Gemeenteblad 1987, afd. 3
volgnr. 55). De GGD hield in die situatie toezicht op de naleving van die
voorschriften. De praktijk was dat in de ene gemeente volgens bepaalde (per
gemeente verschillende) hygiŽnevoorschriften wordt gewerkt terwijl in een andere
gemeente dergelijke voorschriften niet eens bestonden. Met het Warenwetbesluit
tatoeŽren en piercen wordt hygiŽnisch werken in deze branche landelijk hetzelfde
ingevuld.

Kennis over de manier waarop hygiŽnisch gewerkt moet worden, is vooral bij
GGD’en aanwezig. In de Wet collectieve volksgezondheid is de technische hygiŽne
omschreven als een basistaak van gemeenten. Gezien deze kennis heeft de
wetgever besloten de GGD een rol te laten spelen bij toezicht op de naleving van
hygiŽnevoorschriften bij het aanbrengen van tatoeages en piercings.

lionofjudah9bea.jpg

Hierboven, de tattoo van H.K.H. Koningin Beatrix, in 2005 gezet door Willem van Tattoo Royale in Den Haag.

Het Warenwetbesluit tatoeŽren en piercen
Op 1 juni 2007 is in Nederland het Warenwetbesluit tatoeŽren en piercen van
kracht geworden. Simpelweg komt het erop neer dat iedereen die tatoeŽert,
permanent make-up aanbrengt, cosmetische tatoeages aanbrengt, piercet of
gaatjes prikt met een piercinginstrument, moet voldoen aan de eisen uit dit besluit.
Het besluit stelt twee eisen:
1. U moet beschikken over een geldige vergunning van de Minister van VWS
(personen die slechts gaatjes prikken in oorlellen zijn vrijgesteld van de
vergunningsplicht).
2. U moet veilig werken.
Toelichting bij 1:
U moet beschikken over een geldige vergunning van de Minister van VWS. Deze
vergunning wordt door de GGD, namens de Minister van VWS, afgegeven. Zonder
deze vergunning mag u geen van de bovenstaande werkzaamheden verrichten. U
bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze vergunning. Aan de
vergunningaanvraag zijn kosten verbonden (zie kopje kosten op de volgende
pagina). U bent wettelijk verplicht om binnen twee maanden na het van kracht
worden van het besluit bij uw regionale GGD een aanvraag voor een vergunning in
te dienen. De vergunning is twee jaar geldig. U moet dus tijdig (tweejaarlijks) een
nieuwe vergunning aanvragen.
Bent u niet in het bezit van een geldige vergunning, dan bent u strafbaar en kan de
Voedsel en Warenautoriteit (VWA) u een sanctie (waarschuwing of boete)
opleggen. De GGD’en en de VWA zijn hiervoor een samenwerkingsverband
aangegaan.
De vergunning is gebonden aan de ruimte waarin de activiteiten plaatsvinden. Dat
betekent dat een tatoeŽerder (ook PMU en cosmetische tatoeage) of een piercer
zich buiten die vestiging niet mag ontplooien, dus ook niet op beurzen, conventies
en andere evenementen. Artikel 16, tweede lid, van de Warenwet, biedt echter de
mogelijkheid voor dit soort evenementen een ontheffing te verlenen. Er kan dan
ontheffing van de vergunningverplichting worden verleend, doch de
veiligheidsvoorschriften zullen onverkort van toepassing zijn. Voor beurzen waar
door de deelnemers niet volgens de vereiste veiligheidsregels gewerkt zal kunnen
worden, zal geen ontheffing kunnen worden verleend.
Bovenstaande houdt tevens in dat indien een tatoeŽerder of piercer zijn activiteiten
op meerdere locaties uitvoert, voor elke locatie een vergunning moet worden
aangevraagd.
Het is van belang dat u vůůr het aanvragen van de vergunning en de inspectie die
daarop volgt, zorgt dat u volledig voldoet aan de eis van veilig werken uit het besluit
(artikel 6 van het Warenwetbesluit tatoeŽren en piercen).
U wordt geacht te voldoen aan de eis van veilig werken, als u werkt volgens de
hygiŽnerichtlijnen. Als u aan alle eisen uit de hygiŽnerichtlijnen voldoet, besluit de
GGD u een vergunning te verlenen.
Als u niet aan alle eisen voldoet besluit de GGD u vooralsnog geen vergunning te
geven. U ontvangt dan wel een verbeterlijst. U krijgt dan 2 maanden de tijd om de
verbeteringen te realiseren. Afhankelijk van het soort verbeterpunten zal de GGD
opnieuw een inspectie uitvoeren of kunnen de verbeterpunten schriftelijk
afgehandeld worden. Als u na 2 maanden niet in staat bent geweest om alle
verbeterpunten op te lossen, zal de GGD u de vergunning officieel weigeren. Vanaf
dat moment bent u in overtreding en dus strafbaar.

Hieronder: permanente make-up oftewel medische pigmentatie.

lipcorrectie2.jpg

Wat kunt u nu het beste doen:
- De hygiŽnerichtlijnen aanvragen bij uw plaatselijke GGD of downloaden van de
website
www.ggdkennisnet.nl/lchv onder het kopje tatoeŽren en piercen. De
hygiŽnerichtlijnen zorgvuldig lezen en uw werkzaamheden, apparatuur en
bouwkundige zaken zonodig aanpassen.
- Voor 31 juli 2007 een aanvraag voor een vergunning bij uw plaatselijke GGD
indienen.
- Zorgen dat u, voordat de inspectie plaatsvindt, aan alle eisen voldoet.

Toelichting bij 2:
Wat onder veilig (hygiŽnisch) werken wordt verstaan, is omschreven in artikel 6 van
het Warenwetbesluit tatoeŽren en piercen. In het besluit is verder opgenomen dat
een ondernemer voldoet aan artikel 6 indien hij of zij handelt volgens een door de
Minister van VWS aangewezen veiligheidscode. De vier hygiŽnerichtlijnen van het
Landelijk Centrum HygiŽne en Veiligheid (LCHV) worden door de Minister van VWS
aangewezen als veiligheidscode. Er zijn vier verschillende hygiŽnerichtlijnen
ontwikkeld, namelijk:
-voor tatoeŽren
-voor het aanbrengen van cosmetische tatoeage of permanente make-up
-voor piercen (bodypiercing)
-voor het prikken van gaatjes in oren en neusvleugels
Kijk goed welke hygiŽnerichtlijnen voor u van toepassing is/zijn en voer de
werkzaamheden uit zoals ze in de hygiŽnerichtlijnen omschreven staan. Voor alle
duidelijkheid; het is dus mogelijk dat er meerdere hygiŽnerichtlijnen voor u van
toepassing zijn.
U wordt niet verplicht te werken volgens een aangewezen veiligheidscode. Indien u
voor een eigen werkwijze kiest, moet u wel aan de GGD-inspecteur aannemelijk
maken dat u voldoet aan artikel 6 van het besluit.
Kosten van een inspectie
Het uurtarief van de GGD is € 87,18
Soort inspectie Duur Kosten per keer
Gaatjes prikken in oren en neusvleugels met een
piercinginstrument
2 uur € 174,36
Cosmetische tatoeage of permanente make-up 3,5 uur € 305,13
TatoeŽren 4 uur € 348,73
Piercen 4 uur € 348,73
Combinatie van bovenstaande activiteiten 5 uur € 435,91
Herinspectie op basis van het uurtarief: € 87,18
Reiskosten per kwartier of gedeelte van een kwartier € 21,80
- Jaarlijks worden de tarieven geÔndexeerd aan de hand van de indexatie van de CAO gemeenten
- Over de kosten van de inspecties wordt geen BTW doorberekend.

Hieronder een zg. autoclaaf. Dit is een steriliseerapparaat voor het steriliseren van het instrumentarium van een een tattooartist of piercer.
Deze moet voldoen aan de strenge normen van de GGD. De getoonde voldoet hieraan.

autoclaaf.jpg

Het Warenwetbesluit tatoeŽren en piercen is als volgt opgebouwd:
In Artikel 1 wordt een aantal algemene definities gegeven. Er staan o.a. definities in
van tatoeŽren, piercing, piercen en piercingmateriaal. Op grond van de definitie van
het begrip tatoeŽren worden cosmetische tatoeages (PMU, het camoufleren van
huidaandoeningen en postoperatieve reconstructies) gezien als een specifieke
vorm van tatoeŽren.
Artikel 2 is een verbodsartikel. Volgens dit artikel is het verboden te handelen in
strijd met de voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 3 van het warenwetbesluit
tatoeŽren en piercen.

Artikel 3 stelt normen, waarvan de naleving wordt afgedwongen door artikel 2.
Deze normen hebben betrekking op de wijze waarop en de ruimte waarin de
materialen gebruikt worden. Het betreffen open normen. Hun betekenis wordt
ontleend aan de meer specifieke hygiŽnevoorschriften die, bij ministeriŽle regeling
worden vastgesteld, geen of onvoldoende bescherming bieden. Het is namelijk niet
ondenkbaar dat de specifieke hygiŽnevoorschriften van de ministeriŽle regeling niet
alle thans voorstelbare risico’s van het tatoeŽren en piercen bestrijken.
Technologische ontwikkelingen kunnen nieuwe risico’s met zich meebrengen,
waarin de regeling niet op voorhand voorziet..
Ook worden nadere regels gesteld, waarbij onder meer kan worden gedacht aan
het verbod om tatoeage-en piercingmaterialen te gebruiken, indien deze niet
voorafgaande aan het gebruik zijn gesteriliseerd of als niet wordt voldaan aan de
eisen die worden gesteld en vloeren en wanden.
Daarnaast wordt gesteld dat het verboden is om te tatoeŽren en te piercen zonder
vergunning. Een uitzondering op de vergunningverplichting is gemaakt voor
ondernemers die uitsluitend gaatjes prikken in de oorlel, b.v. bij de juwelier.
Onverlet de vrijstelling van een vergunning, zijn deze ondernemers echter wel
gehouden aan de hygiŽnevoorschriften zoals opgenomen in de van toepassing
zijnde hygiŽnerichtlijn. Worden er bij de juwelier ook gaatjes geprikt in het vlakke
gedeelte van het kraakbeen van het oor en/of de neusvleugels, dan geldt ook hier
dat het verboden is deze werkzaamheden uit te voeren zonder vergunning.

w.jpg

Artikel 4 Bij of krachtens dit artikel wordt de aanvraag van de vergunning geregeld.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal zich, alvorens hij ten
aanzien van de vergunning een besluit neemt, zich ervan vergewissen of er een
gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de ondernemer niet zal voldoen aan
de gestelde voorschriften. De mandatering van de bevoegdheden tot
vergunningverlening aan de GGD’en bewerkstelligt dat de vereiste expertise
beschikbaar is om de aanvraag te kunnen beoordelen.
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt, in overeenstemming
met Onze minister van Economische Zaken, ten aanzien van de
vergunningaanvraag nadere regels. Deze regels hebben in ieder geval betrekking
op:
a. de geldigheidsduur van de vergunning;
b. de hoogte van de retributie;
c. de wijze en de termijn waarop de vergunning wordt aangevraagd;
d. de inhoud van de aanvraag;
e. de intrekking van de vergunning;
f. de registratie van de vergunning;
g. de activiteiten waarvoor de vergunning wordt verleend;

In Artikel 5 wordt aangegeven dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport de bevoegdheid heeft een vergunning in te trekken indien een ondernemer
zich niet aan de wettelijke verplichtingen of aan de vergunningvoorwaarden houdt.
In het laatste geval kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie dat een
ondernemer de hygiŽneregels overtreedt, maar ook wanneer hij in strijd met de
leeftijdsbepalingen, zijn diensten aanbiedt aan jeugdigen.

In Artikel 6 wordt een uitzondering gemaakt indien tatoeagematerialen door een
arts worden gebruikt in een op grond van artikel 5 van de Wet toelating
zorginstellingen toegelaten instelling. Deze bepaling maakt het mogelijk dat artsen
in ziekenhuizen tatoeagematerialen kunnen gebruiken zonder dat daarvoor een
vergunning is vereist. De hygiŽnevoorschriften blijven wel onverkort van kracht. In
de praktijk begeven tatoeŽerders zich op incidentele basis naar een ziekenhuis om
bijvoorbeeld in het kader van een postoperatieve reconstructie een tatoeage aan te
brengen. In dit geval is een vergunning wel verplicht, omdat het niet om een arts
gaat, maar om een tatoeŽerder die met zijn eigen materialen en kleurstoffen werkt.

Artikel 7 vermeldt een overgangsbepaling na inwerkingtreding van het besluit. Bij
de inwerkingtreding van het besluit is er rekening mee gehouden dat bestaande
ondernemers zich moeten kunnen voorbereiden op de nieuwe regels. Dit artikel
zorgt ervoor dat ondernemers die tijdig na inwerkingtreding van dit besluit, een
aanvraag indienen, hun bedrijf kunnen continueren gedurende de tijd dat de
aanvraag in behandeling is. Het brengt met zich mee dat, indien de vergunning
door de minister wordt geweigerd, de ondernemer zijn activiteiten moet staken. Een
mogelijkheid tegen de weigering ingediend bezwaar heeft namelijk geen
schorsende werking (artikel: 16 Algemene wet bestuursrecht). Ook hier geldt
overigens dat de ondernemer, ook al hoeven zijn op grond van deze
overgangsbepaling nog niet over een vergunning te beschikken, uiteraard wel de
hygiŽnevoorschriften in acht moeten nemen.
 
 
Artikel 8 Aan overtreders van warenwettelijke voorschriften wordt in de regel een
bestuurlijke boete opgelegd, als vastgesteld in het Warenwetbesluit bestuurlijke
boeten. In artikel 8 wordt de hoogte van de boete vastgelegd.

babypiercingjoke.jpg

Leeftijdgrenzen
Afgezien van het aanbrengen van een piercing in de oorlel, is het verboden om een
piercing of tatoeage aan te brengen bij kinderen onder de twaalf jaar. Boven de
zestien zijn kinderen vrij te beslissen over het laten aanbrengen van een tatoeage
of piercing. In de leeftijd tussen twaalf en zestien jaar, mag een tatoeage of piercing
bij een kind slechts worden aangebracht indien de ouders daarmee instemmen. Zij
moeten daarvan blijk geven door hun kind naar de tatoeage-of piercingshop te
vergezellen. Uitzonderingen hierop staan in artikel 10 van het Warenwetbesluit
tatoeŽren en piercen. In de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar mag:
1. bij meisjes geen tepelpiercing worden aangebracht.
2. geen genitale piercing worden aangebracht.
3. geen tatoeage worden aangebracht op het hoofd, de hals, de polsen of
handen.
Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om deze leeftijdgrenzen in acht
te nemen. Bij het niet voldoen kan dit namelijk intrekking van de vergunning tot
gevolg hebben.

Inspecties door de VWA ( Voedsel en Waren Autoriteit )
Na het van kracht worden van het Warenwetbesluit tatoeŽren en piercen zal de
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) dit besluit handhaven. Dit betekent dat
controleurs en productdeskundigen van de VWA tatoeageshops, piercingstudio’s,
schoonheidssalons en juweliers inspecteren. Tijdens een inspectie wordt gekeken
of de ondernemer beschikt over een geldige vergunning (met uitzondering van de
ondernemers die alleen de oorlellen piercen).
Indien er overtredingen geconstateerd worden, neemt de VWA  (  Voedsel en Waren Autoriteit )   volgens standaard
procedures maatregelen. Conform het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten kan dit
voor elke geconstateerde overtreding o.a. resulteren in een boetebedrag van
respectievelijk: € 450 voor bedrijven met 50 of minder medewerkers en € 900 voor
bedrijven met meer dan 50 werknemers. Wanneer een overtreding geconstateerd
is, volgt na enige tijd een herinspectie.
LCHV, juni 2007  ( Landelijk Centrum HygiŽne en Veiligheid)

euromoneypile.jpg

 
 
Plannen om te gaan Piercen of Tatoeeren?
 
Aanvraagformulier ten behoeve van een vergunning op grond van artikel 3 van het Warenwetbesluit
tatoeŽren en piercen.
Naam + voorletters ondernemer (indien natuurlijk persoon):----------------------------------------------------------------------------------------m/v
Geboortedatum ondernemer:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geboorteplaats ondernemer:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
of
Naam onderneming (indien rechtspersoon):----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestigingsplaats onderneming: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rechtsvorm onderneming: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(uittreksel Kamer van Koophandel toevoegen)
Naam studio of winkel1:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postcode + woonplaats: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefoonnummer:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e-mailadres contactpersoon: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobiel telefoonnummer contactpersoon:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postadres (indien afwijkend van bezoekadres):---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postcode + woonplaats van postadres (indien afwijkend van bezoekadres): --------------------------------------------------------------------------
Wilt u hieronder aangeven welke van de onderstaande werkzaamheden door u of onder uw verantwoordelijkheid worden
uitgevoerd:
Ŗ TatoeŽren met behulp van een tatoeagemachine;
Ŗ Permanent make-up of cosmetische tatoeage aanbrengen met behulp van een pigmenteerpen;
Ŗ Piercen met behulp van een naald;
Ŗ Oor-of neusgaatjes aanbrengen met behulp van een piercinginstrument;

Voorwaarden verbonden aan vergunningaanvraag
-De ondernemer doet onverwijld melding van wijziging van de verstrekte gegevens aan de vergunningverlenende GGD.
-De ondernemer verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam aanvrager:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plaats:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Handtekening:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Het aanvraagformulier sturen aan de GGD in uw regio (kijk hiervoor op www.ggd.nl)
 
Noot: Voor elke vestiging moet een apart aanvraagformulier worden ingevuld.
 

Deze website is hoognodig aan een opknapbeurt toe ( afbeeldingen weg e.d. ) Ik doe mijn uiterste best, om binnen afzienbare tijd de site weer op orde te krijgen.

Footer:

 

Wil je naar site nummer 1, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over lichaamsversieringen van Oervolkeren in de hele wereld, Make-up, PoŽzie enzovoort, kortom Lichaamsversieringen die eigenlijk binnen een paar tellen te verwijderen zijn.

 

mursihttpcestovanikamdatacomimgfotkyvelke2398vjpgw180h270.jpg

Wil je naar site nummer 2, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over Piercings, Micro-pigmentation enzovoort, kortom lichaamsversieringen die in afzienbare tijd verwijderen of  te verwijderen zijn. Let op: daar ben je nu!

freakylove20smalljpgw180h135.jpg

Wil je naar site nummer 3, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over Tattoos, Scarification, kortom lichaamsversieringen voor het leven.

7jpgw180h270.jpg